Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
 
Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
 
Μελέτες Μέτρησης Οικονομικών-Επιχειρηματικών Δεικτών & Εξαγωγικού Προσανατολισμού
Ψηφιακή υπογραφή
EUROCHAMBERS
Web Deposit
E-consulting
Υπηρεσία Εύρεσης Επενδυτικών Προγραμμάτων
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης
Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα
Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας-Συμπράξεις Μαθητείας
Member of the routes of the olive tree
Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος