Αναβολή διαγωνιστικής διαδικασίας

Αναβολή διαγωνιστικής διαδικασίας και των τριών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, με Συστημικούς Αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 76357,76361,76363 μέχρι την έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π, επί της κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής, εκτός εάν η ανωτέρω εκκρεμοδικία περατωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενωρίτερον.