Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το Έργο: “Ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας”»