Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Τεχνικός Σύμβουλος ΥΕ 12» της Πράξης με MIS 5073449