Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης και της Διαχείρισης της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας»