Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού́ 81771 – "Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας"

Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά́ με τον ανοικτό́ διεθνή́ ηλεκτρονικό́ διαγωνισμό́ με αριθμ. 81771 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας», παρέχονται οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στο σχετικό αρχείο.

Χρήσιμο Υλικό: