Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συμβουλευτικού Εργαλείου για την ΚΕΕΕ»