Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συμβουλευτικού Εργαλείου, Marketing Plan, για την ΚΕΕΕ"