Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως Εξωτερικό Συνεργάτη