Τροποποίηση όρων της διακήρυξης και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για το διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας».

Τροποποίηση όρων της διακήρυξης και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για το διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας».

Χρήσιμο Υλικό: