ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γλώσσα Ελληνικά Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου στο έργο Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network / CIDE-NET, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Balkan – Mediterranean 2014-2020. Το έργο CIDE-NET συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Σελίδες