ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής & Mentoring,Κατάρτισης και Πιστοποίησης,Προώθησης στην απασχόληση & Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας"