Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με MIS 5011442