Συνεργασία με το «Κρατικό Επιμελητήριο Καταχωρήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας»

rusia.jpg

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του «Κρατικού Επιμελητηρίου Καταχωρήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τον Ομοσπονδιακό Κρατικό Οργανισμό «Κρατικό Επιμελητήριο Καταχωρήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο την ανάπτυξη της διμερούς επιχειρηματικής και εμπορικο-οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα λόγω της επικείμενης λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στην Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Αντικείμενο της Συμφωνίας αποτελεί η συνεργασία των Μερών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα διαπίστευσης αντιπροσωπευτικών γραφείων ξένων εταιρειών και παραρτημάτων ξένων νομικών προσώπων, παροχής βοήθειας για την έκδοση θεώρησης εισόδου, καθώς και διενέργειας αναλυτικών, πληροφοριακών, μεθοδολογικών και ερευνητικών εργασιών και επεξεργασίας νομοθετικών και λοιπών νομικών-θεσμικών πράξεων.

Τα Μέρη, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των εθνικών τους νομοθεσιών, θα ανταλλάσσουν:

  • πληροφορίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος
  • επαγγελματικές εμπειρίες
  • πληροφοριακό υλικό, αντίγραφα νομικών-θεσμικών κειμένων, και πρακτικές αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τα Μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, σε διεξαγωγή κοινών συναντήσεων εργασίας και θεματικών σεμιναρίων, με στόχο την επεξεργασία προτάσεων σε θέματα που παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ελληνική Δημοκρατία.

Σχετική Ιστοσελίδα:http://www.palata.ru/

(Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Ασωνίτη Γεώργιο, Επιστημονικό Σύμβουλο της ΚΕΕΕ)


State Registration Chamber with the Ministry of Justice of the Russian Federation accredits foreign companies' branches and representative offices in Russia. The Chamber works on the "Single Window" principle: executes the whole package of documents and renders visa facilitation for foreign residents.

http://www.palata.ru/

Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации осуществляет аккредитацию филиалов и представительств зарубежных компаний в России. Работает по принципу «одного окна»: оформляет весь комплект документов; оказывает визовую поддержку иностранным гражданам

http://www.palata.ru/