Προκήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα και Υπηρεσιών (External expertise and services) του έργου με το ακρωνύμιο “TALIA”»